iterm2日常

[TOC]


问题描述:

经常用iterm,日常用法用的不多,以后尽量每天学一条命令


有用的网址:

http://foocoder.com/blog/wo-zai-yong-de-macruan-jian.html/

https://www.zhihu.com/question/27447370

http://wulfric.me/2015/08/iterm2/


问题:

  1. 我想方便的敲历史命令,怎么做?

解决代码:

  1. command +r就是搜索历史命令了.

TODO:

  • [ ]
  • [ ]
  • [ ]
  • [ ]
  • [ ]

我知道是不会有人点的,但万一有人想不开呢?